Barkod, malın hangi ülke ve işletmede üretildiği veya ambalajlandığını, cinsini, çeşitli özelliklerini tanımlayan çizgi kod sistemine uygun olan kod etiketidir.

 

Ürün Barkodu


Ürünlerinizin uluslararası piyasalarda etiketleme ve tanımlama yönünden problemlerle karşılaşmaması için l977 yılında Brüksel’de kurulan Avrupa EAN Mal Numaralama Birliğince tespit edilen Çizgi Kod Sistemine uygun olarak kod numarası almanız gerekmektedir. Çizgi kod malın hangi ülkenin hangi işletmesinde üretildiği ve/veya ambalajlandığını, cinsini, çeşitli özelliklerini tanımlar. Önceden belirlenmiş kurallara uygun çeşitli kalınlıklardaki l3 adet dikey paralel çizgi ve bu çizgiler arasındaki boşluklar kodu oluşturur. Soldan sağa doğru ilk 3 hane ülke kodu, sonra gelen 4 hane işletme kodu, sonraki 5 hane mamul kodu, son hane ise ilk l2 hanenin doğru okunup okunmadığının kontrolü hanesidir.

 

Çizgi Kodu Kullanmak İçin Hangi Cihazlar Gereklidir?


Çizgi kodun okunabilmesi, yani bu şifrenin çözülebilmesi için Işıklı kalem, sabit ışık üstü cam, okunan çizgi kodu gösterecek ekran ve bilgisayarlarla bağlantılı özel donanımlı cihazlar gereklidir. Bu özel donanımlar ve özel programlar yardımıyla işletmelerde mevcut sisteme ilave edilecek kod okuyucu terminallerinden veya mevcut terminallere bağlanacak çizgi kod okuyucu kalemlerden yararlanılabilir. Örnek olarak, çeşitli tüketim mallarını perakende satan bir mağazada alınan malın bedelini tahsil edecek birkaç elektronik kasa bulunur. Bu elektronik kasaların her biri sabit ışık üstü cam, ışıklı kalem ve bilgisayarlar ile bağlantılıdır.

Çizgi kod işareti, sabit ışık üstü camın üzerinden geçirilerek okunur, mal tanınır ve bu bilgi bilgisayara ulaşır. Bilgisayar, belleğinden fiyatı arar ve kasaya bildirir. Kasa kaydeder ve aynı anda bu bilgileri alıcının görebileceği yerdeki ekrana getirir. Kasa ayrıntılı satış fişini keser, tüm işlemler alıcının önünde ve kontrolünde gerçekleşir.

 

Üreticilere Sağladığı Yararlar Nelerdir?


İşletme içi ve dışı bilgi akışını,
Mamul stok hareketlerinin kolayca izlenilmesini,
İyi bir ambar ve satış denetimi yapılmasını,
Satış sözleşmelerinin çabuk ve kolay hazırlanmasını,
Malların kolay ve çabuk sevk edilmesini sağlar;
Üretici, toptancı ve perakendeciler arasındaki haberleşmeyi kolaylaştırır,
İşletmede işgücü ve yerden tasarruf edilerek maliyetleri azaltır,
İşletmede verimliliği arttırır.

 

Toptancılara Sağladığı Yararlar Nelerdir?


İşletme içi ve dışı bilgi akışını,
Mallarla ilgili muhasebe işlemlerinin tam ve çabuk yapılmasını,
Malların ambara giriş ve çıkışını,
Sipariş sözleşmelerinin hazırlanmasını,
Ambarın düzenli olmasını ve denetlenmesini sağlar,
Üretici ve perakendecilerle haberleşme ve iş akışını kolaylaştırır;
İşletmede verimliliği arttırır.

 

Perakendecilere Sağladığı Yararlar Nelerdir?


İşletme içi ve dışı bilgi akışını sağlar.
Üzerinde çizgi kod işareti bulunan malların hesabı kolay yapılır.
Kasadaki yanlışlıklar önlenir.
Kasa açma yada kasa kapanışı kolaylaşır.
Malın seçimi çabuk ve kolay yapılır.
Ambar hareketleri konusunda kolay ve doğru bilgi alınır.
Muhasebe kolaylaşır, ambar fireleri azaltılır.
Satış yönetimi kolaylaşır.
Satıcı ve alıcılar arasında iş akışı, ilişki, haberleşme, kolaylaşır ve karşılıklı güveni artırır.
İşletmede verimliliği artırır.

 

Tüketicilere Sağladığı Yararlar Nelerdir?


Mal satın ve teslim alınırken çizgi kod işaretleri ekranda açıkça görülür, böylece alınan malın fiyatı miktarı ve tutarı mal bedeli ödenirken kontrol edilir.
Sağlam ve güvenilir kasa fişi belgesi alınır.
Alınan malın üzerindeki çizgi kod işareti, o malın üretildiği yada ambalajlandığı ülkeyi işletmeyi ve mamulü tanımlar.
Alınan malın bozuk çıkması ya da yapılan bir yanlışlığın düzeltilmesinde çizgi kod işareti bir bakıma güvence niteliği taşır.

 

Barkod standartları ve uygulama kılavuzu| İzmir Patent

 

GS1 Sistemi Tanımlama, Numaralandırma ve Barkod Standartları Uygulama Kılavuzu, GS1 Sistemi kapsamında geliştirilen


tanımlama
numaralandırma
barkod ile simgeleme standartlarını açıklamaktadır.


Türkiye’deki GS1 Numaralandırma Organizasyonu TOBB Global Standartlar Merkezi TOBB-GS1 Türkiye’ye üye olarak GS1 Firma Numarası alan üretici, dağıtıcı ve satıcı firmaların yararlanması amacıyla hazırlanan bu kılavuz,


ticari ürünlerin,
taşıma birimlerinin,
demirbaşların,
yerlerin tanımlanması ve numaralandırılması için uygulanan GS1 standartları konusunda bir başvuru belgesi niteliği taşımaktadır.


1970’lerin ilk yarısında önce ABD’de UCC (Uniform Code Council) tarafından geliştirilmeye başlayan sistem, sonraki yıllarda EAN’ın (Europian Article Numbering Association) kurulması ile Avrupa’da da uygulanmaya başlamıştır.


1995’te Avrupa’daki EAN ile ABD’deki UCC örgütlerinin her iki sistemi uyumlaştırma çalışmaları başlamış, sistemin adı EAN.UCC Sistemi olarak belirlenmiş ve Avrupa’daki EAN örgütü uluslararası bir örgüte dönüşerek EAN International adını almıştır.


2000’li yıllara gelindiğinde ise, EAN.UCC Sistemi, bir numaralandırma ve barkod standardı uygulaması olmanın ötesine geçerek kapsamını genişletmiş, uluslararası ticarette el değiştiren ürünlerin tanımlanması başta olmak üzere tüm elektronik ticaret uygulamalarının altyapısını oluşturan evrensel bilgi tanımlama ve uygulama standartlarını geliştiren ve kurallarını koyan bir yapı kimliğini kazanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda, 2005 yılı başında organizasyonun adı GS1, sistemin adı da GS1 Sisemi olarak değişmiştir.


GS1 Sisteminin yapısal özelliklerini açıklayan bu kılavuz, GS1’in 2006 yılında yayınladığı ve kendisine bağlı GS1 Numaralandırma Organizasyonlarına duyurduğu GS1 Sistemi tanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Kılavuzun ilk bölümünde GS1 Sisteminin geliştirdiği tanımlama ve numaralandırma standartları konu edilmiş,. izleyen bölümlerde ise sırasıyla ticari ürünler, taşıma birimleri, demirbaş ve yerlerin tanımlanması için uygulanan numaralandırma yapıları ve yöntemleri açıklanmıştır. Kılavuzun son bölümünde barkod basımı ve yerleşimine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Tanımlama, numaralandırma, barkod standartları ve barkod alfabelerinin kullanımı ve baskı teknikleri konularında daha ayrıntılı bilgi almak için TOBB-GS1 Türkiye’den “General GS1 Specifications” veya ‘’Global User Manual” dokümanının edinilmesi önerilir.

 

GS1 Sistemi| İzmir Patent

 

Kısaca bir bilgi standartı tanımlama ve uygulama sistemi olarak tanımlanabilecek GS1 Sistemi, merkezi Brüksel’de bulunan GS1 tarafından geliştirilmekte ve dünya çapında yönetilmektedir. GS1’e bağlı yerel GS1 Numaralandırma Organizasyonları, tanımlama ve numaralandırma standartlarının uygulayıcılarıdır. Türkiye’deki GS1 Numaralandırma Organizasyonu TOBB-GS1 Türkiye’dir. GS1 Numaralandırma Organizasyonları tarafından verilen numaralar ve bu numaraları içeren barkodlar, dünyanın her yerinde geçerli olup uluslararası tüm ticari işlemler ve Tedarik Zinciri uygulamalarında herhangi bir değişikliğe gerek kalmaksızın kullanılabilirler.


GS1 Sistemi başlangıçta perakende satış sektörünün gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirildiyse de daha sonra ürünlerin tanımlanmasına ihtiyaç duyan tüm ticari ve endüstriyel sektörler tarafından uygulanmaya başlamış, yalnızca tüketim ürünlerinde değil, tekstil, otomotiv, sağlık gibi sektörlerde de kullanılmıştır.


Ticari ve endüstriyel kuruluşların gereksinimlerinin yanı sıra teknolojinin gelişmesine de uyum sağlayan ve hemen tüm sektörlerin uygulayabileceği tanımlama ve numaralandırma standartlarını geliştiren GS1 Sistemi, bugün dünyanın her yerinde kullanılmakta ve sağladığı olanaklarla elektronik ticaretin de altyapısını oluşturmaktadır.

 

GS1 Tanılama ve Numaralandırma Sistemi


GS1 Sisteminin temel amacı, ticari ve endüstriyel ortamlarda hareket gören ticari ürünler (mal ve hizmetler) ile taşıma birimlerinin tanımlanmasını (“identification”) sağlamaktır. Sistem ile ticari ürünler ve taşıma birimlerinin yanı sıra yerler (lokasyon) ve demirbaşlar da tanımlanmaktadır. GS1 Sistemi, tanımlama amacıyla numaralandırma yöntemleri geliştirmiş, ticari ürünler, taşıma birimleri, yerler ve demirbaşlar bu numaralar ile kimliklendirilmiştir. Sistem ile, tanımlama amacıyla verilen numaraların yanı sıra ürünlere ilişkin tamamlayıcı ve açıklayıcı bilgiler de (parti numarası, son kullanım tarihi, ürünün miktarı, paket sayısı vb.) kodlanabilmektedir.


GS1 Sisteminin geliştirdiği Tanımlama ve Numaralandırma Standartlarının üç temel bileşeni vardır:


Tanımlama Standartları
Barkod / ADC-Otomatik Veri Toplama Teknolojileri (ADC-Automatic Data Capture)
Elektronik Veri Değişimi (EDI-Electronic Data Interchange)
GS1 Sistemi ile ticari ürünler (mal ve hizmetler), taşıma birimleri, yerler ve demirbaşlar belli standartlara uygun olarak tanımlanırlar. Tanımlama amacıyla kullanılan numara, bütün dünyada geçerlidir ve bir ticari ürünün, yerin ya da demirbaşın tüm dünyada tek bir numara ile tanınmasını sağlar.

 

Tanımlama standartları barkod | İzmir Patent

 

Tanımlama amacıyla kullanılan numaralar, barkodlar ile de simgelenir. Barkodlar, bilgi sistemleri kapsamındaki Otomatik Veri Toplama (ADC) uygulamalarında otomatik veri girişi yapılmasını sağlamakta, bu amaçla barkod okuyucular kullanılmaktadır. Bilgi sistemlerine elle veri girişi yapılması gereğini ortadan kaldıran ADC uygulamaları sayesinde, iş ortamlarının gerektirdiği doğruluk ve hıza ulaşılarak işlemlerde verimlilik artışı elde edilir. GS1 Sisteminin barkod standartları, bu sistem kapsamında kullanılacak barkodların uygulama kurallarını belirlemektedir. Bu kurallar, barkodlarda yer alacak tanımlama numaraları ve tamamlayıcı bilgilerin nasıl kodlanacağını, kullanılacak barkod alfabelerini, barkodların basım tekniklerini ve barkodların ürünler üzerindeki yerleştirilme biçimlerini açıklamaktadır.


GS1 Sistemi ile oluşturulan tanımlama numaraları, birbirleri ile ticaret yaparken birbirlerine elektronik ortamda veri gönderen taraflar arasında Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange – EDI) uygulamalarında kullanılır. GS1 Sistemi, EDI için EANCOM uygulama kılavuzlarını hazırlamış, böylece Birleşmiş Milletlerin tanımladığı UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport) EDI(Elektronik Veri Değişimi) mesajlarının ticaret yapan kuruluşlar arasında nasıl uygulanacağını yalın biçimde göstermiştir.


Bu üç bileşenin uyumlu bütünlüğü ile

 ticari ürünlerin tanımlanması,
ürünlerin barkodlanması,
ticaret yapan taraflar arasında işlem gören ürünlerin hareketlerinin ADC teknolojileri ve
EDI uygulamaları kullanılarak elektronik ortamda izlenmesi sağlanır. GS1 Sistemini uygulayan kuruluşlar, bu sistemin getirdiği standartlar sayesinde, işlemlerini elektronik ortamda, işlem ve veri yinelemesine gerek kalmaksızın kolayca gerçekleştirmektedir; özellikle işlem ve hareket sayısının çok yüksek olduğu taşıma, satış, depolama gibi iş süreçlerinde hız ve doğruluk kazanılmakta, tüm bunların sonucunda da iş yapma verimliliği artmaktadır.

 

GS1 Tanımlama Numaralarının Özellikleri


GS1 Sisteminin tanımlama ve kimliklendirme amacıyla geliştirdiği numaralar, bilgi sistemlerindeki veritabanlarında yer alan kayıtlara erişmek üzere kullanılan erişim anahtarlarıdır. Veritabanlarına erişim anahtarı olmak üzere geliştirilen GS1 tanımlama numaraları aşağıdaki özelliklere sahiptir:


Tek: GS1 Sistemi ile tanımlanan ticari ürünler, taşıma birimleri, yerler ve demirbaşların her biri bütün dünyada tek bir numara ile tanımlanırlar. Bu numaranın bir eşi daha yoktur; dolayısıyla tanımlanan (kimliklendirilen) ürün, taşıma birimi, yer ya da demirbaş bir başkası ile asla karışmaz.


Anlamsız: GS1 tanımlama numarası, yalnızca bir erişim anahtarı olma özelliğinin dışında herhangi bir anlam taşımaz. Bu numara, tanımladığı ticari ürünün, taşıma biriminin, yerin ya da demirbaşın özelliklerine ilişkin hiçbir bilgi içermez. Bu numaranın tek amacı, tanımladığı parçanın bilgi sisteminde yer alan ayrıntılı bilgilerine erişilmesini sağlamaktır; bu nedenle, bu numaranın içerdiği rakamları kullanarak herhangi bir işlem, sorgulama ya da raporlama yapılmamalıdır.


NOT: Ürünlerin GS1 numaralarını bilgi sistemlerinde tutan kuruluşların birçoğu bu numaraların içerdiği firma ya da ürün sıra numaralarını çeşitli işlemler yapmak ya da raporlama amacıyla kullanmak eğilimindedirler. Hatta, kuruluşların birçoğu, ürünlere verdikleri GS1 numaraları ile ürünlerini sınıflamaya çalışmaktadırlar; oysa bu numaralar, herhangi bir anlam ve bilgi taşımazlar; dolayısıyla bu numaraları erişim anahtarı olma amacının dışında kullanmak kesinlikle doğru değildir.

Uluslararası: GS1 tanımlama numaraları, tüm dünya ülkelerinde ve tüm sektörel uygulamalarda kullanılabilirler. GS1 numarası ile kimliklendirilen bir ürün, taşıma birimi, yer ya da demirbaş tüm dünyada tek olarak tanınmaktadır. Bu numara dünyanın her yerinde geçerli olduğundan bu numaranın her ülke için yeniden değiştirilmesi gerekmemektedir.


Güvenli ve Kullanışlı: GS1 tanımlama numaraları bilgi sistemlerinde kolayca kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu numaralar, sabit uzunluktadır ve yalnızca rakamlardan oluşurlar (sayısaldırlar). Numaraların sonlarında yer alan kontrol basamağı (“check digit”) sayesinde numaranın elektronik sistemler tarafından yanlış algılanması da önlenmiştir.

 

GS1 Tanımla Numaraları


GS1 Sistemi, ticari ürünler, taşıma birimleri, yerler ve demirbaşlar için tanımlayıcı numaralar geliştirmiştir. Bu numaralar, tanımlanan birimler üzerinde gözle okunur biçimde yer alır ve aynı zamanda barkod ile de gösterilirler. Tanımlama numaraları, elektronik ortamda, ticaret yapan kuruluşların bilgi sistemleri arasında veri değişimi sırasında da kullanılırlar. Kılavuzun izleyen bölümlerinde yapıları ve oluşturulma yöntemleri açıklanan bu tanımlama numaraları, aşağıdaki başlıklar altında sınıflandırılırlar:


1Ticari Ürün Numarası (GTIN-Global Trade Item Number)


Ticari ürünler, Tedarik Zincirinin herhangi bir noktasında sipariş edilen, satılan, dağıtımı yapılan, yer değiştiren ya da satın alınan, dolayısıyla başta fiyatı olmak üzerine bütün tanımlayıcı bilgilerine gerek duyulan mal ya da hizmetlerdir.


Ticari ürün tek bir parçadan oluşan bir birim olabileceği gibi, bir paket (kutu, koli, çuval, torba vb.) içerisinde yer alan aynı ya da birbirinden farklı parçalardan da oluşabilmektedir. Ticaret amacıyla el değiştiren bu ürünler GTIN (Global Trade Item Number-Ticari Ürün Numarası) olarak adlandırılan GS1 numarası ile tanımlanırlar. GTIN (Ticari Ürün Numarası), aşağıdakileri tanımlamak üzere kullanılımaktadır:


bir tek ürün (birim)0
aynı üründen birden fazla sayıda (miktarda) içeren bir paket (kutu, koli, çuval, torba, kasa vb.)
değişik ürünlerden birden fazla sayıda içeren bir paket (karışık kutu, koli, çuval, torba, kasa vb.)


2Taşıma Birimleri (Logistic Units)


Taşıma birimleri, Tedarik Zinciri içerisinde ticari ürünün taşınması ve/veya depolanması amacıyla kullanılan paketleme birimleridir. Taşıma ve/veya depolama gibi lojistik uygulamalarda kullanılan kutu, koli, torba, çuval, kasa ya da bu tür paketleri içeren varil, palet ya da konteyner gibi kaplar taşıma birimi olarak anılırlar.
Taşıma birimlerini tanımlamak için SSCC (Serial Shipping Container Code) olarak adlandırılan GS1 numarası kullanılmaktadır. SSCC, 18 basamaklı bir numaradır ve taşıma biriminin seri numarasını içerir. Bu seri numarası, bir taşıma birimini tüm diğer taşıma birimlerinden ayırdetmek amacıyla kullanılmaktadır.


3Lokasyonlar (Locations)


Lokasyon numaraları, Tedarik Zinciri uygulamalarında tanımlanmasına gerek duyulan fiziksel, fonksiyonel ya da yasal bir adresi simgeleyen numaralardır. GS1 Sisteminde, yasal şirket adresi, departman, ambar, depo, depo içerisindeki fiktif alanlar (teslim alma/tesellüm noktası, kalite kontrol alanı, sevkiyat rampası vb.) gibi özellikle belirtilmesi gereken adresler için lokasyon numarası geliştirilmiştir.


Lokasyon numaraları, birbirleri ile EDI uygulamaları gerçekleştiren kuruluşlar arasında, teslimat adresi, faturalama adresi, sevkiyat adresi ve bu adreslere ilişkin telefon numarası, faks numarası gibi veri alanlarını içeren bilgi sistemi kayıtlarına erişmek amacıyla kullanılırlar. Adres alanlarında tutulan veriler genellikle çok uzundur ve elektronik ortamda uzun verileri göndermek, almak ve işlemek hız düşürücüdür. Bu nedenle, elektronik veri değişiminde adresler yerine lokasyon numaralarının kullanılması çok daha etkindir. GS1 Lokasyon numaraları, bilgi sistemlerinde, adreslerin ayrıntılı içeriklerine erişmek üzere bir erişim anahtarı olarak kullanılırlar. GS1 Sisteminde, GS1 GLN (Global Location Number- Global Lokasyon Numarası) olarak adlandırılan lokasyon numaraları, GTIN-13 numaralandırma standartı kullanılarak oluşturulurlar. Gerek duyulduğunda barkod ile de simgelenebilirler.


4-Demirbaşlar (Assets)


GS1 Sistemi, sabit kıymet olarak kabul edilen demirbaşların tanımlanması için demirbaş numaraları geliştirmiştir. Bu demirbaşlar, kuruluşların içinde sabit duran (taşınamaz), yer değiştirmeyen varlıklar olabileceği gibi, ticaret yapan taraflar arasında hareket gören ve geri dönen (geri dönüşümlü-“returnable”) kasa, palet, varil, konteyner gibi kaplar da olabilirler. GS1 Sistemi ile kuruluşun içinde kalan, yer değiştirmeyen varlıklar GIAI (Global Individual Asset Identifier) numarası ile tanımlanırlarken, yer değiştiren, gittiği yerden geri dönen ve yer değiştirme hareketlerinin izlenmesine gerek duyulan varlıkları tanımlamak için GRAI (Global Returnable Asset Identifier) numarası kullanılmalıdır.

 

GS1 Tanımlama ve numaralandırma sistemin uygulanması| İzmir Patent

 

GS1 Tanımlama ve Numaralandırma Sistemi, başlangıçta perakende satış uygulamalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak üzere geliştirilmiştir; ancak bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin ardından elektronik ortamda veri iletişiminin kolaylaşması ve yaygınlaşması sonucunda, üretim noktasından son tüketiciye dek uzanan Tedarik Zincirinin her aşamasında kullanılabilecek düzeye ulaşılmaktadır.


GS1 Sistemi bugün en yoğun olarak perakende satış uygulamalarında kullanılmaktadır. Perakende satış noktasında satışa sunulan bir ticari ürün için GS1 numarası kullanılarak yapılan uygulama, Uygulama-1’de örneklenmiştir.


GS1 Sistemi’nin Tedarik Zinciri içerisinde yer değiştiren bir taşıma birimi için nasıl kullanıldığı ise Uygulama-2’de örneklenmiştir.

UYGULAMA-1:Perakende Satış Uygulanması

GTIN, bir ticari ürünün bütün dünyada tek bir numara ile tanınmasını sağlar. Ticari ürünün tanınmasını sağlayan GTIN, ürünün tanımlama numarasını içermektedir.


Perakende satış noktasında satışa sunulan bir ticari üründe GTIN-13 ya da GTIN-8 standardında bir GTIN yer almaktadır. GTIN, ürünün paketi üzerinde gözle görülür biçimde yazılı olduğu gibi, barkod ile de simgelenmelidir. Bu numara, bilgi sistemlerinde ürüne ait tanım ve fiyat bilgilerinin tutulduğu veritabanlarındaki ürün kayıtlarına erişmek için bir erişim anahtarı olarak kullanılmalıdır.


Bilgi sistemine bağlı ve barkod okuyuculu bir satış noktası terminali ya da yazarkasada okutulan GS1 barkodu için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:


1Barkod okuyucu, okuduğu barkodu rakamlara dönüştürür.
2Rakamların oluşturduğu numara ile ürünün bilgi sistemindeki (veritabanındaki) tanım kaydına erişilmelidir.
3Ürünün veritabanında ki tanım kaydından ürünün tanımı (stok kodu, adı, satış birimi-adet, kutu, kg vb.) ile birim satış fiyatı elde edilmelidir.
4Ürünün tanımı ve birim satış fiyatı, veritabanından satış noktası terminali/yazarkasaya gönderilmelidir.
5Satış noktası terminali/yazar kasada ürünün satılan miktarı ile birim satış fiyatı çarpılarak satış tutarı hesaplanır.
6Ürünün tanımı (adı, satış birimi vb.), birim satış fiyatı, satılan miktarı ve satış tutarı satış fişi ya da fatura üzerine yazılmalıdır.


8691234560013
Satış
Fişi
…..
….
adı: gofret
birimi: adet
birim fiyatı: 150.000 TL


UYGULAMA-2: Tedarik Zinciri Uygulaması

Tedarik Zinciri içerisinde üreticiden çıkarak müşteriye sevk edilen bir taşıma birimi (“logistic unit”), taşıma sırasında el değiştirmekte, sırasıyla, üretici taşıyıcı-dağıtım merkezi-taşıyıcı-müşteri ortamlarında hareket etmekte, bu hareketler sırasında depolama, taşıma ve yer değiştirme işlemleri yapılmaktadır.


Tedarik Zincirinde hareket eden taşıma biriminin üzerinde SSCC numarası yer alır. SSCC, taşıma biriminin tüm dünyada ve Tedarik Zinciri içerisinde tek olarak tanınmasını sağladığı gibi, bu taşıma biriminin bilgi sistemindeki veritabanında yer alan ayrıntılı bilgilerine erişilmesine de olanak veren bir erişim anahtarıdır.
Tedarik Zinciri uygulaması yapan üretici, taşıyıcı, müşteri gibi taraflar, bilgi sistemleri kapsamında bu sistemlere bağlı barkod yazıcılar ve barkod okuyucular kullanırlar ve birbirleri ile elektronik ortamda veri değişimi yapabilmek üzere EDI uygulamalarından yararlanılmaktadır.


GS1 Sisteminin tanımlama ve numaralandırma standartlarının kullanıldığı ideal bir Tedarik Zinciri uygulamasında aşağıdaki işlemler yapılmaktadır:


1Ticari ürünün üreticisi olan firma, mallarını kutulayarak bir palete yerleştirir. Palette yer alan malların ve kutuların tanımları (stok kodu, miktarı, satış fiyatı, paketleme biçimi, son kullanım tarihi vb.) bilgi sistemindeki veritabanına kaydedilmektedir.


2Üretici Firma, hazırlanan palete bir seri numarası verir. Üretici firmanın numarasını ve paletin seri numarasını içeren SSCC numarası gözle görülür biçimde ve barkodlu olarak bir etikete yazılmaktadır. Barkod yazıcı kullanılarak basılan bu etiket palete yapıştırılmaktadır.


3Üretici Firma, palet üzerindeki SSCC numarasını barkod okuyucu ile okutarak paleti Taşıyıcı Firmaya teslim eder ve paletin üretici firmadan çıktığı bilgi sistemlerine kaydedilmektedir.


4Üretici firma, etiketlenen paletin SSCC numarasını ve ayrıntılı tanım bilgileri ile birlikte paletin teslim edileceği yerin bilgilerini içeren kayıtları, elektronik ortamda EDI aracılığı ile Taşıyıcı Firma, Dağıtım Merkezi ve Müşterinin bilgi sistemlerine gönderir.


5Taşıyıcı Firma, teslim aldığı paleti Dağıtım Merkezine teslim ederken SSCC numarası barkod okuyucu ile okutulur. Okunan SSCC numarası kullanılarak Dağıtım Merkezinin bilgi sistemindeki paletin kaydına erişilir, palet bilgileri doğrulanır ve paletin Taşıyıcı Firmadan teslim alınarak Dağıtım Merkezine girdiği bilgi sistemine işlenir.


6Paletin teslim alındığına ilişkin kayıt Dağıtım Merkezi tarafından, elektronik ortamda EDI aracılığı ile Üretici Firma, Taşıyıcı Firma ve Müşterinin bilgi sistemlerine gönderilmektedir.


7Palet, Dağıtım Merkezinden çıkarken paletin SSCC numarası barkod okuyucu ile okutulur ve paletin, paleti Müşteriye taşıyacak Taşıyıcı Firmaya teslim edildiği Dağıtım Merkezinin bilgi sistemine işlenmektedir.


8Paletin Taşıyıcı Firmaya teslim edildiğini gösteren kayıt, Dağıtım Merkezi tarafından elektronik ortamda EDI aracılığı ile Üretici Firma, Taşıyıcı Firma ve Müşterinin bilgi sistemlerine gönderilmektedir.

9Palet, Taşıyıcı Firma tarafından Müşteriye teslim edildiğinde Müşteri barkod okuyucu ile paletin SSCC numarasını okutur. Okunan SSCC numarası ile paletin Müşterinin bilgi sistemindeki kaydına erişilir ve paletin teslim alındığı kayda işlenmelidir.

Barkod Sorgulama 

Aşağıdaki barkod numarası, taşıma birimi etiketi, lokasyon numarası ve firma ismi ile barkod sorgulama yapabilirsiniz.

 Barkod Numarası (GTIN) İle Barkod Sorgulama için TIKLAYINIZ

 Taşıma Birimi Etiketi (SSCC) İle Barkod Sorgulama için TIKLAYINIZ

 Lokasyon Numarası (GLN) İle Barkod Sorgulama için TIKLAYINIZ

 Firma Adı İle Arama için TIKLAYINIZ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Bir yanıt yazın